Právní záruka

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.FENCLVLADIMIR.CZ

1. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je níže specifikovaný provozovatel internetového obchodu www.fenclvladimir.cz.

Fencl - rybářské potřeby s.r.o.
Zemětice 81
334 52 Merklín u Přeštic
IČO: 07417977

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S KOUPÍ ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
V případě nákupu zboží v internetovém obchodě www. fenclvladimir.cz budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o Vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje Vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje Váš souhlas. Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání záruční doby za zboží, resp. maximálně však po dobu promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen, pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů. Pokud budeme objednané zboží doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci, jímž je Česká pošta, s.p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. V případě, že od kupní smlouvy odstoupíte, budeme zpracovávat také číslo Vašeho bankovního účtu, které nám pro účely vypořádání našich vzájemných závazků sdělíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abychom prokázali, že Vám uhrazená částka byla skutečně vrácena, maximálně však po dobu promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí těchto osobních údajů je potřebné pro vypořádání našich vzájemných závazků při odstoupení od smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje Váš souhlas.

3. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
" právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.
" právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět, a my je neprodleně opravíme.
" právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, Vaše osobní údaje zlikvidujeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
" právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
" právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.
" právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.
Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou na adresu prodávajícího uvedenou v bodě č. 1 či e-mailem na adresu lfencl@volny.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně výhradně za účelem plnění kupní smlouvy. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení.

5. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nemáme povinnost jmenovat a nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

6. ÚČINNOST ZÁSAD
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách. Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.Nahoru